HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom socialt arbete och HVB verksamhet

Rådgivning

Rådgivning

HVB Consulting öppnar upp för rådgivning via epost. Den som har frågor om behandlingshem, socialtjänst, lagstiftning, olika metoder, diagnoser mm. är välkommen att skicka in sina fråga, så ska vi svara så bra som möjligt. Om vi inte direkt kan svara på din fråga så kan vi oftast visa dig vidare vart ni ska kunna få svar.

Ni kan använda kontakt formuläret på kontaktsidan

Välkomna med era frågor

Inledande rådgivning i mindre omfattning via e-post är kostnadsfritt.

Om det blir omfattande eller är det företag så kan det bli aktuellt med konsultation.

Önskas ett personligt möte för inledande rådgivning kan det ske kostnadsfritt vid träff i Vara.

Önskas rådgivning och konsultation på annan ort tillkommer konsultarvode och kostnad för resa.

Här kommer HVB Consulting publicera några av de frågor och svar som kommer in.

Fråga: Är behandlingshem skyldiga att dela sin dokumentation med socialnämnd och anhöriga?

Socialstyrelsen svar finner ni på följande länk.http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/arbehandlingshemskydligaattdel

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Önskar du starta ett boende för ensamkommande flyktingbarn så behöver du även då ansöka om ett HVB tillstånd från IVO, (inspektionen för vård och omsorg) och uppfylla de krav som de ställer. Det som skiljer från ett "vanligt" HVB hem är själva inriktningen och att det är mer boende än behandling.

Hur formulerar man en ansökan om att starta HVB-Hem?

Med hjälp av IVO:s blankett kan man se hur en ansökan bör vara uppställd och utformad. Utforma ansökan tydligt och kortfattat i blanketten, om du önskar lämna mer ingående information så bifoga bilagor. Blanketten hittar man på IVO:s hemsida, 

Frågor och svar om att driva enskild verksamhet enligt SoL och LSS

Länken ovan går till socialstyrelsen hemsida

Vad krävs för att vara föreståndare på ett HVB-Hem?

Lagen säger:
SOSFS 2003:20

Person som förestår verksamheten Föreskrifter

1 § Den som förestår verksamheten vid ett hem för vård eller boende skall ha en adekvat högskoleutbildning. Denne skall också ha erfarenhet av liknande verksamhet och vitsordad personlig lämplighet. Den som av huvudmannen är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion skall ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a. kunna ansvara för att

 • –  arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet,

 • –  verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemöt- ande,

 • –  verksamheten organiseras så att skolplikten kan uppfyllas samt att en icke skolpliktig persons behov av och önskemål om utbildning kan beaktas,

 • –  den enskildes behov av hälso- och sjukvård och tandvård bevakas,

 • –  den hälso- och sjukvård och tandvård som den enskilde behöver görs tillgänglig,

 • –  personal med lämplig utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras,

 • –  personalens behov av handledning tillgodoses,

 • –  personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds,

 • –  en god arbetsmiljö upprätthålls,

 • –  rutiner finns för att hantera synpunkter, klagomål och konflikter,

 • –  hemmets behandlingsmetod eller -metoder följs upp och utvärderas,

 • –  verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas, och

 • –  verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning, nya forsknings- resultat och resultat från tillsynen.

Vid kontakt med IVO tolkar de det som att personen som förestår en HVB verksamhet ska ha minst 180 högskolepoäng inom adekvat område, samt utbildning i lagstiftning som styr verksamheten, företrädesvis socialrätt 15 högskolepoäng, minst tre års yrkesverksamhet inom samma eller närliggande område. Samt vitsordad personlig lämplighet, dvs två referenter som intygar lämpligheten.