HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom socialt arbete och HVB verksamhet

Kvalitetskontroll

Systematiskt kvalitetsarbete

Tycker du att det är svårt?

Tar det för mycket tid?

Är det rörigt och har ingen kontroll?

Vi har lösningen åt dig oavsett om du är en liten eller större verksamhet kan vi hjälpa er till enkla kreativa lösningar.

Vi har lång erfarenhet av olika verksamheter inom socialt arbete, som föreståndare och verksamhetschef, har vi en stor förståelse för ert arbete och kan på bästa sätt ge er råd och hjälp med ert kvalitetsarbete.

Ni kan lägga över så gott som hela kontrollarbetet på oss eller enbart få handledning i ert pågående kvalitetsarbete, det väljer ni själva.

Det bästa med detta är att ni får en mer objektiv kontroll, vilket ökar trovärdigheten för er verksamhet och ni ses som mer tillförlitliga som uppdragstagare.

Vi genomför kvalitetgenomgången i enlighet med kraven utifrån lagstiftningen för verksamheten och med utgångspunkt i kraven från certifierade system.

Vi hjälper er med att sätta upp eller anpassas ert ledningssystem efter de nya kraven från svensk standard SS41000:2018. Självklart så uppfyller det kraven enligt ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling SOSFS 2011:9.

Här ingår bland annat

 • Egenkontroll
 • Rutingenomgång
 • Processutveckling
 • Risk och händelseanalyser
 • Avvikelsehantering
 • Incidentrapportering
 • Bedömning och rapportering av missförhållanden (lex Sarah)
 • Kvalitativ lämplighetsbedömning före inskrivning
 • Implementering av ledningssystem 
 • Utbildning av personal
 • Ta fram underlag och rutinbeskrivningar speciellt anpassade till er verksamhet.
 • Policydokument, drogpolicy, etisk policy, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy, mf.
 • Medarbetarenkäter
 • Arbetsmiljöfrågor i ledningssystemet
 • Analyser och rapporter
 • Sammanställning och framtagning av kvalitetsberättelse.
 • Kvalitetssäkra behandlingsinsatser och mäta resultat.

Allt detta lägger upp i en digitaliserad och enkel plattform där du kan följa och komma åt ditt kvalitetsarbete överallt, via dator, surfplatta eller smarttelefon. 

Nedan ser ni en skärmdump från vårt system där vi lägger in ditt system och anpassar det efter dina önskemål.