HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom socialt arbete och HVB verksamhet

Kvalitetskontroll

Genom att ni anlitar oss som extern kvalitetscontroller så ökar förtroendet för er verksamhet. Det sker genom att vi hjälper er med en objektiv genomlysning av er verksamhet och hur ni arbetar kvalitetssäkert.

Genom att vi har lång erfarenhet av olika verksamheter inom socialt arbete, som föreståndare och verksamhetschef, har vi en stor förståelse för ert arbete och kan på bästa sätt ge er råd och hjälp med ert kvalitetsarbete.

Ni kan lägga över så gott som hela kontrollarbetet på oss eller enbart få handledning i er pågående kvalitetsarbete det väljer ni själva.

Det bästa med detta är att ni får en mer objektiv kontroll, vilket ökar trovärdigheten för er verksamhet och ni ses som mer tillförlitliga som uppdragstagare.

Vi genomför kvalitetgenomgången i enlighet med kraven utifrån lagstiftningen för verksamheten och med utgångspunkt i kraven från certifierade system.

Vi kan hjälpa er med följande

Egenkontroll
Rutingenomgång
Processutveckling
Risk och händelseanalyser
Avvikelsehantering
Incidentrapportering
Bedömning och rapportering av missförhållanden (lex Sarah)
Kvalitativ lämplighetsbedömning före inskrivning
Implementering av ledningssystem 
Utbildning av personal
Ta fram underlag och rutinbeskrivningar speciellt anpassade till er verksamhet.
Policy dokument, drogpolicy, etisk policy, miljöpolicy, arbetsmiljöploicy, mf.
Medarbetarenkäter
Arbetsmiljöfrågor i ledningssystemet
Analyser och rapporter
Sammanställning och framtagning av kvalitetsberättelse.
Kvalitetssäkra behandlingsinsatser och mäta resultat.

Ta fram och utforma verksamhetsanpassade kvalitetsledningssystem enligt nedan.

 

exempel-rutindok-.pdf

imagesca7s5mkr.jpg

 

HVB Consulting upprättar ledningsystem för systematisk kvalitetsutveckling enligt SOSFS 2011:9 utifrån Svenska Vårds rekomendationer och manual.

Magnus Ohlson har genomgått utbildning för Svenska Vård i att utforma implementera och använda ledningssystem inom HVB och vårdande organisationer.

 Du kan även hitta mallar till din verksamhet på följande länk         Mallar

HVB Consulting rekommenderar Journalsystemet Rätt Spår

logo1.jpg

 

 

Kvalitet

Kvalitet betyder beskaffenhet eller egenskap och härstammar från
latin.

Rätt kvalitet uppstår när förväntningar infrias, behov
tillfredsställ och krav uppfylls: kundernas, medarbetarnas och
uppdragsgivarens.

Exempel på beskrivning av kvalitet

Professionalitet och kvalité

I NN:s Behandlingshem ingår de professioner som är ledande inom socialt arbete. I arbetsteamet finns i huvudsak personal med bred erfarenhet och med formell kompetens av aktuell problematik. De arbetsmetoder som använd är väl beprövade inom socialt arbete och har under längre tid visat sig effektiva och funktionella till att åstadkomma ett bestående behandlingsresultat.

NN:s Behandlingshem arbetar med att hålla kvalitetsprocessen levande genom ett ständigt förbättringsarbete och var uppdaterad i de områden som berör verksamheten. Löpande utvärdering och uppföljning är grundläggande delar i kvalitetsarbetet.

NN:s Behandlingshem arbetar utifrån fyra kvalitetsbenämningar.

  • Konstruktionskvalitet:
       
   Kvaliteten som är inbyggd i själva konstruktionen av tjänsten.
  • Produktionskvalitet:
       
   Produktionskvalitet anger hur en tjänst produceras.
  • Leveranskvalitet:
       
   Det är kvalitén på vilket sätt tjänsten levereras.
  • Relationskvalitet: 

Relationskvalitén anger kvalitén i interaktionen med kunden.

NN:s Behandlingshems mål är att hålla en hög nivå inom dessa kvalitetsområden. Detta sker genom att alltid ha ett öppet arbetsklimat och en rak kommunikation samt öppet redovisa mål och resultat.