Kvalitetskontroll

Genom att ni anlitar oss som extern kvalitetscontroller så ökar förtroendet för er verksamhet. Det sker genom att vi hjälper er med en objektiv genomlysning av er verksamhet och hur ni arbetar kvalitetssäkert.

Genom att vi har lång erfarenhet av olika verksamheter inom socialt arbete, som föreståndare och verksamhetschef, har vi en stor förståelse för ert arbete och kan på bästa sätt ge er råd och hjälp med ert kvalitetsarbete.

Ni kan lägga över så gott som hela kontrollarbetet på oss eller enbart få handledning i er pågående kvalitetsarbete det väljer ni själva.

Det bästa med detta är att ni får en mer objektiv kontroll, vilket ökar trovärdigheten för er verksamhet och ni ses som mer tillförlitliga som uppdragstagare.

Vi genomför kvalitetgenomgången i enlighet med kraven utifrån lagstiftningen för verksamheten och med utgångspunkt i kraven från certifierade system.

Vi kan hjälpa er med följande

Egenkontroll
Rutingenomgång
Processutveckling
Risk och händelseanalyser
Avvikelsehantering
Incidentrapportering
Bedömning och rapportering av missförhållanden (lex Sarah)
Kvalitativ lämplighetsbedömning före inskrivning
Implementering av ledningssystem 
Utbildning av personal
Ta fram underlag och rutinbeskrivningar speciellt anpassade till er verksamhet.
Policy dokument, drogpolicy, etisk policy, miljöpolicy, arbetsmiljöploicy, mf.
Medarbetarenkäter
Arbetsmiljöfrågor i ledningssystemet
Analyser och rapporter
Sammanställning och framtagning av kvalitetsberättelse.
Kvalitetssäkra behandlingsinsatser och mäta resultat.

Ta fram och utforma verksamhetsanpassade kvalitetsledningssystem enligt nedan.

 

exempel-rutindok-.pdf

imagesca7s5mkr.jpg

 

HVB Consulting upprättar ledningsystem för systematisk kvalitetsutveckling enligt SOSFS 2011:9 med utgångspunkt i ISO 9001 krav.

Magnus Ohlson har genomgått utbildning för Svenska Vård i att utforma implementera och använda ledningssystem inom HVB och vårdande organisationer.

 Du kan även hitta mallar till din verksamhet på följande länk         Mallar

HVB Consulting rekommenderar Journalsystemet Rätt Spår

logo1.jpg

 

 

Kvalitet

Kvalitet betyder beskaffenhet eller egenskap och härstammar från
latin.

Rätt kvalitet uppstår när förväntningar infrias, behov
tillfredsställ och krav uppfylls: kundernas, medarbetarnas och
uppdragsgivarens.

Exempel på beskrivning av kvalitet

Professionalitet och kvalité

I NN:s Behandlingshem ingår de professioner som är ledande inom socialt arbete. I arbetsteamet finns i huvudsak personal med bred erfarenhet och med formell kompetens av aktuell problematik. De arbetsmetoder som använd är väl beprövade inom socialt arbete och har under längre tid visat sig effektiva och funktionella till att åstadkomma ett bestående behandlingsresultat.

NN:s Behandlingshem arbetar med att hålla kvalitetsprocessen levande genom ett ständigt förbättringsarbete och var uppdaterad i de områden som berör verksamheten. Löpande utvärdering och uppföljning är grundläggande delar i kvalitetsarbetet.

NN:s Behandlingshem arbetar utifrån fyra kvalitetsbenämningar.

  • Konstruktionskvalitet:
       
   Kvaliteten som är inbyggd i själva konstruktionen av tjänsten.
  • Produktionskvalitet:
       
   Produktionskvalitet anger hur en tjänst produceras.
  • Leveranskvalitet:
       
   Det är kvalitén på vilket sätt tjänsten levereras.
  • Relationskvalitet: 

Relationskvalitén anger kvalitén i interaktionen med kunden.

NN:s Behandlingshems mål är att hålla en hög nivå inom dessa kvalitetsområden. Detta sker genom att alltid ha ett öppet arbetsklimat och en rak kommunikation samt öppet redovisa mål och resultat.

Presentation

Magnus Ohlson, socionom med inriktning "organisation och ledarskap", har bred erfarenhet från olika inriktningar inom HVB verksamheter bl.a. missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterat/Nyheter

2020-06-02
Vi kan hjälpa er med upphandlingar 
Just ny finns det flera upphandlingar inom socialt arbete ute för anbud.

 

2019-10-22
I väntan på en ny uppdaterad hemsida kommer befintlig sida att redigeras och gammalt material kommer tas bort, och lite nyttt kommer att komma in

 

2019-08-22
Ny Hemsida på gång
mer info kommer inom kort

2018-11-14
Snart nytt år me nya utmaingar.
Nya tillståndslag och nya lagar träder i kraft vid nyår.

Kontakta oss så hjälper vi er igenom processerna.

2018-05-28
Kvalitetsgranska er verksamhet genom extern kontroll.
Kontakta HVB Consulting så hjäper vi er med kvalitetskontrollen av er verksamhet, så ni kan känna er lugna när IVO kommer på besök.

2018-04-19

Tycker ni att RISK-analys är svårt?
Vi har tagit fram en enkel mall med stöd som fyller kraven och fungerar bra i mindre sammanhang.
Vi kan även hjälpa er med själva analsysen.

2018-04-12
Ny krav gällande finnansiering av personlig assistans, och vinstbegränsningar, se länken till proppen. Klicka här

2018-04-12
Tuffare krav vid tillstånsansökan införs 1 jan 2019. Det kommer att taasut avgift för ansökan,  tillstånd för hemtjänst, mer omfattande vandelprövaning och kompetenskrav på alla i ansvarställning i bolaget. Läs mer i proppen, se länken. Klicka här

2018-04-09
Nyhetsidan är uppdaterad

2018-04-03
Nyhet
Nu kan ni få hjälp av oss extern kvalitetskontoll.  Kontakta oss så berättar vi mer.

2018-01-19
Förslag om ökade tillståndskarv. Klicka på länken för mer info

2017-09-01
Nu kan vi hjälpa er med utsluss och träningsboende. Har ni plats vid ert boende så har vi olika lösningar på boendemoduler till er hjälp. Vi kan hjälpa er med hela processen boende och tillstånd mm. Vill ni veta mer om planlösningar och priser, kontakta oss.

2017-06-12
HVB Consulting gratulerar Östagården till sitt nya tillstånd.
http://ostagarden.se/


2017-06-12
HVB Consulting har i dagsläget uppdrag och gott sammarbete med 
Rosenhills Tonnårshem, Indomi boende, behnadling och utredning och JeWe, neuropsykologi och utredningar mm.

Besök deras hemsidor
www.jewe.se
www.indomi.se
http://indomi.se/hvb-boende/rosenhill/


2017-01-02 
Under året kommer det att bli tillståndpliktigt att bedriva konsulentstödd familjehmsverksamhet.
Lagändringen föreslås träda i kraft under april 2017.


2016-08-24
Träningslägenhet, utslusslägenhet eller liknande klasssas som stödboend,
som kräver tillstånd för gruppen 16 till och med 20 år.
läs mer på IVO`s hemsida.

2015-10-19
Ny medarbetare Lindha Ohlson.
Beteendevetare med inriktning mot Hälso- och sjukvården, hemtjänst, LSS, analyser och probleminventeringar i verksamheter mm Hon nås på telefon 070-583 70 44

2015-09-12
HVB Consulting samverkar sedan en tid tillbaka med Proprium.se
besök gärna deras hemsida.

2015-04-23
HVB Consulting önskar Älgeredskollektivet lycka till med sitt nya tillstånd

2015-02-12
intressant utredning släppt av regeringen
Ägarprövningsutredningen

2014-11-16
Tack till Överkalix Kommun för en trevligt utbildningsdag i dokumentation.

2014-08-12
Fråga: Är behandlingshem skydliga att dela sin dokumentation med socialnämnd och anhöriga? Svar finner ni på följande länk:
 http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten
/arbehandlingshemskydligaattdel

2014-08-12
Ny författning gällande dokumentation i social verksamhet: SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Länkar

Vägen Till AB

Frizonsgruppen

Crewford Care AB

Socialstyrelsen

Sociala nätet

Socialvetenskap

Psykologiguiden

logo1.jpg