HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom HVB verksamhet

Produkter

HVB Consulting erbjuder er ett baspaket av mallar mm. där ni kan upprätta ert eget kvalitets och ledningssystem med rutiner och föreskrifter. Även här kan vi hjälpa er att anpassa systemet efter hur just er verksamhet är uppbyggd och fungerar.

Se exempel på rutin dokument 

exempel-rutindok-.pdf

imagesca7s5mkr.jpg

 

HVB Consulting upprättar ledningsystem för systematisk kvalitetsutveckling enligt SOSFS 2011:9 utifrån Svenska Vårds rekomendationer och manual.

Magnus Ohlson har genomgått utbildning för Svenska Vård i att utforma implementera och använda ledningssystem inom HVB och vårdande organisationer.

 Du kan även hitta mallar till din verksamhet på följande länk         Mallar

HVB Consulting rekommenderar Journalsystemet Rätt Spår

logo1.jpg

 

 

Kvalitet

Kvalitet betyder beskaffenhet eller egenskap och härstammar från
latin.

Rätt kvalitet uppstår när förväntningar infrias, behov
tillfredsställ och krav uppfylls: kundernas, medarbetarnas och
uppdragsgivarens.

Exempel på beskrivning av kvalitet

Professionalitet och kvalité

I NN:s Behandlingshem ingår de professioner som är ledande inom socialt arbete. I arbetsteamet finns i huvudsak personal med bred erfarenhet och med formell kompetens av aktuell problematik. De arbetsmetoder som använd är väl beprövade inom socialt arbete och har under längre tid visat sig effektiva och funktionella till att åstadkomma ett bestående behandlingsresultat.

NN:s Behandlingshem arbetar med att hålla kvalitetsprocessen levande genom ett ständigt förbättringsarbete och var uppdaterad i de områden som berör verksamheten. Löpande utvärdering och uppföljning är grundläggande delar i kvalitetsarbetet.

NN:s Behandlingshem arbetar utifrån fyra kvalitetsbenämningar.

  • Konstruktionskvalitet:
       
   Kvaliteten som är inbyggd i själva konstruktionen av tjänsten.
  • Produktionskvalitet:
       
   Produktionskvalitet anger hur en tjänst produceras.
  • Leveranskvalitet:
       
   Det är kvalitén på vilket sätt tjänsten levereras.
  • Relationskvalitet: 

Relationskvalitén anger kvalitén i interaktionen med kunden.

NN:s Behandlingshems mål är att hålla en hög nivå inom dessa kvalitetsområden. Detta sker genom att alltid ha ett öppet arbetsklimat och en rak kommunikation samt öppet redovisa mål och resultat.