HVB Consulting

Kvalite', utveckling och utbildning inom HVB verksamhet

Aktuellt

Aktuellt

2015-10-06

Från regeringesn hemsida

Inspektionen för vård och omsorg ska stärka kapaciteten i verksamheten med tillståndprövning

Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är en stark bidragande orsak till att allt fler barn och unga behöver placeras utanför hemmet. Migrationsverkets prognoser pekar på att antalet ensamkommande barn som söker asyl inte kommer att avta. Regeringen ger därför i uppdrag åt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att stärka kapaciteten i myndighetens verksamhet för att tillståndsprövningen av hem för vård eller boende, HVB, ska ske så snabbt och effektivt som möjligt.

Regeringen kommer även inom kort i en remiss till Lagrådet föreslå införandet av ytterligare en placeringsform kallad stödboende. Stödboendet ska avse barn och unga mellan 16-20 år, och boendet ska kombineras med ett individuellt anpassat stöd till den enskilde. Inriktningen är att även stödboenden ska kräva tillstånd från IVO.

De nya bestämmelserna bedöms kunna träda i kraft under våren 2016.

2015-02-12

Ägarprövningsutredningen överlämnade den 11 februari 2015 sitt betänkande "Krav på privata aktörer i välfärden " till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att utreda vilka möjliga krav, utöver redan befintliga, som kan och bör ställas på de som äger och driverföretag inom välfärdssektorn. Utredningen föreslår att insikt, erfarenhet och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för en långsiktig verksamhet bör krävas av huvudmän för fristående skolor och förskolor samt av privata utförare av socialtjänst. Utredningen föreslår dessutom att krav på tillstånd ska införas för verksamhet inom hemtjänsten samt för sådana boenden och hem som idag är undantagna från tillståndsplikt.
Ägarprövningsutredningen

 

2014-09-01
Migrationsverket spår att det inom det närmaste åren kommer att behövas 12 670 platser för ensamkommande barn.
Läs mer.http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/2014-08-21-Kommunplatserna-for-ensamkommande-barn-behover-fordubblas.html

2014-08-12
Prognosen har skrivits upp gällande antalet flyktingar.
"En följd av utvecklingen är att även antalet ensamkommande barn och ungdomar har ökat. Prognosen för den kategorin höjs därför från 4 400 till 6 500 i år. Det ställer krav på kommunerna som ansvarar för deras boende och mottagande." Läs mer på Migrationsverkets hemsida

2014-08-12
Fråga: Är behandlingshem skyldiga att dela sin dokumentation med socialnämnd och anhöriga? Svar finner ni på följande länk:
http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten
/arbehandlingshemskydligaattdel

2014-08-12
Ny författning gällande dokumentation i social verksamhet: SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

2014-07-04
Den 1/7 fick HVB hemmen en egen verksamhetskalssificering 3B enligt Boverket. Syftet är att det ska bli tydligare vid klassificering vid brandskydd.

2014-06-28
Fler godkända tillstånd bland annat i Göteborg för boende för ensamkommande barn och Öppenvårdstillstånd i Uppsala.

2014-05-21
Nya lagförslag på gång gällande benämning av hvb-hem och tillståndsplikt för flera verksamheter och inriktningar inom socialt arbete. Du kan läsa mer i statens offentliga utredning SOU 2014:3

2014-05-21
Under våren har HVB Consulting har genomfört flera utbildningar i dokumentation och upprättande av genomförandeplan/behandlingsplan. I april genomfördes utbildning i Essunga kommun för personal som jobbar med ensamkommande flyktingbarn. I maj genomfördes utbildning hos Ryds Behandlingshem i Småland.
HVB Consulting tackar för förtroendet.

2013-12-06
Under Januari 2014 kommer HVB Consulting att utöka samarbetet  med ART Uppland till att utveckla och handleda i kvalitetsutveckling och dokumentation samt övrig utveckling av verksamheten. Vi tackar för förtroendet och ser fram mot ett långt och gott samarbete.

2013-12-06

HVB consulting har glädjen att meddela om att JN Care AB har genomfört utbildningen i behandlings, utvärderings och dokumentations verktyget Nästa Steg.

Uppföljning av hur verktyget är verksamt samt dess resultat kommer att redovisas under början av 2014.

2013-05-15

Vi har glädjen att meddela att Diö behandlingshems som har samarbetar med HVB Consulting har i dagslägen en mycket hög och positiv beläggning samt kö till sina platser. Diö behandlingshem kommer att genomföra kompetensutvecklande utbildning genom att påbörja implementeringen  av behandlings-och samtalsmodellen "Nästa Steg"
Läs mer om "Nästa Steg" under utbildningar.

2013-04-18

Socialstyrelsen publicerar en ny handbok för tillämpningen av Lex Sarah. Till handboken

2013-04-08

Under slutet av april månad och under början av maj flyttar HVB Consulting verksamheten till Lidköping. 

2013-03-07

HVB Consulting erbjuder en samlad tjänst, Verksamhetsstöd för HVB. Läs mer på länken Verksamhetsstöd

2013-03-05

HVB Consulting har varit i Vingåker och genomfört en utbildning i dokumentation med personalen på boendet Fenix för ensamkommande flyktingbarn. Tack för en givande och engagerad dag med en intresserad och driven personalgrupp.
Lycka till i framtiden med er dokumentation.

2013-02-05

TACK till SRK Konsultation för att vi fick komma och hålla en utbildning i dokumentation för era engagerade och trevliga medarbetare. /Magnus och Janne

 2013-01-28

HVB Consulting har samverkat med öppenvårds verksamheten Frizonsgruppen till att utarbeta underlag för ett tillstånd.
Besök gärna deras hemsida www.frizonsgruppen.se 

2012-12-08

I samverkan med Källtorps behandlingshem och ADAD utbildare Göran Fjällborg och Jan Norland genomförs en ADAD utbildning den 22-23/1-2013 samt uppföljning den 5/3-2013

Vid intresse kontakta HVB Consulting på mail,  hvbconsulting.se@gmail.com eller telefon 070-583 70 42, så skickar vi ut information  och anmälningsuppgifter till er,

Max 12 deltagare, En kvalitativ ADAD utbildning som även ger kunskap om hur instrumentet implementeras i det vardagliga arbetet. Missa inte detta tillfälle. Plats Hova Sista anmälningsdagen den 15/1-2013


2012-11-11

Inom kort kommer HVB Consulting att erbjuda både ADAD utbildning och utbildning till att bli ART instruktör, mer information kommer. Finns intresse så skicka en intresseanmälan till oss via vår kontaktsida.

2012-09-22

HVB Consulting samverkar med två behandlingshem till att implementera instrumentet Nästa Steg. Uppdatering av resultatet kommer att redovisas på vår hemsida. Läs mer under utbildningar.

2012-09-14

HVB consulting har i gott samarbete med Crewford Care AB och varit deras handledare genom ansökningsprocessen vilket har lett till ett godkänt tillstånd för Diö Behandlingshem Besök deras hemsida www.crewford.se

2012-06-02

Det är idag stor efterfrågan på HVB hem som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Enligt uppgifter från Migrationsverket så kommer behovet av platser att öka. De källor som HVB Consulting har varit i kontakt med så har nyöppnade hem blivit belagda på mycket kort tid och fler barn står på kö.

Har ni funderingar på att starta ett HVB hem med den inriktningen så kontakta oss så kan vi bistå med hjälp så att ni betydligt kortar ner uppstartstiden och komma igång med det ni vill jobba med.

2012-04-27

Socialstyrelsen har stramat upp bedömningen kring vem som är lämplig som föreståndare i HVB verksamhet. De är mycket tydliga med att den formella utbildningen innehåller kunskaper om gällande juridik inom det aktuella verksamhetsområdet samt att det bör vara minst tre års erfarenhet från liknande verksamhet samt goda personliga vitsord.

Detta medför att flera av de professioner som tidigare har varit aktuella för föreståndartjänster inte längre bedöms vara tillräckliga.

2012-04-24

HVB Consulting kan erbjuda färdiga rutinmallar gällande Lex Sarah inom HVB verksamhet. Mallarna anpassas just till er verksamhet och har sin ansats i den nya lagstiftningen. Vi har även Mallar och rutiner för kvalitetsberättelsen som man är skyldig att upprätta enligt det nya lednings- och kvalitetssystemet från Socialstyrelsen.

Vi kan även ta på oss att uppdatera och granska ert befintliga kvalitet och ledningssystem samt utarbeta en Akutpärm för verksamheten.

2012-04-14

Utbildning i ADAD kommer att hållas med start i vecka 19, 8-9 Maj endast få platser kvar

Vid intresse maila eller ring Magnus Ohlson 070-583 70 42 mail hvbconsulting.se@gmail.com

2012-03-17

Utbildning i ett enkelt klientfokuserat manualbaserat instrument "NÄSTA STEG" som ökar klientens delaktighet och förståelse för vården samt ger en klar och tydlig dokumentation av klientens delaktighet i vården. Läs mer under utbildningar

2012-02-17

HVB Consulting erbjuder utbildning i journalföring och dokumentation Läs mer här

2012-02-12

Nya lagar från socialstyrelsen som har betydelse för HVB verksamhet.

Lex Sarah gäller även HVB hem och nya riktlinjer för kvalitets och ledningssystem.

2012-01-06

Rådgivning

HVB Consulting öppnar upp för rådgivning via epost. Den som har frågor om behandlingshem, socialtjänst, lagstiftning, olika metoder, diagnoser mm. är välkommen att skicka in sina fråga, så ska vi svara så bra som möjligt. Om vi inte direkt kan svara på din fråga så kan vi oftast visa dig vidare vart ni ska kunna få svar.

Ni kan använda kontakt formuläret på kontaktsidan

Välkomna med era frågor

"Det finns inga dumma frågor bara dumma svar"

För privatpersoner är det kostnadsfritt.

Om det blir omfattande eller är det företag så kan det bli aktuellt med konsultation.

Här kommer en del av de svar de frågor som skickas in till oss att publiceras

HVB Consulting flyttar

HVB Consulting flyttar sin bas ner till södra Närke på gränsen till Västra Götaland närmare bestämt till den lilla orten Finnerödja. Flytten kommer att ske under  de närmaste månaderna. Detta innebär ingen inskränkning för er som önskar komma i kontakt med HVB Consulting.

HVB Consulting kommer under våren inleda samarbete med behandlingshemmet Källtorp i Hova www.kalltorp.nu  Detta innebär att vi kommer att samverka till behandlingsplatser och utredningsplatser inom deras verksamhet.

Har ni frågor kring behandling av ungdomar med problematik eller utredningar så kontakta oss eller kontakta Källtorps behandlingshem.

HVB Consulting har kontakt med behandlingsverksamheter på flera olika områden så tveka inte att kontakta oss så kanske vi kan hjälpa er vidare till att hitta ett bra alternativ eller ge er svar på era frågor.

2011-08.02

Skol och Behandlingshem

Idag är Frälsningsarméns Skola och behandlingshem Sundsgårdens relativt ensamma med att bedriva behandlingsverksamhet för enbart pojkar mellan 10-15 år och samtidigt bedriva friskola kopplad till detta. Sundsgårdens verksamhet har funnits sedan 1943 och hela tiden varit inriktad mot enbart pojkar, Under åren har verksamheten utvecklats och idag arbetar de med pojkar som ha skol problematik. psykosocial problematik och neuropsykiatriska funktionshinder. Läs mer på www.fralsningsarmen.se/sundsgarden

Däremot finns det ett behov av liknande verksamhet för enbart flickor där man kan erbjuda en tydligt strukturerad behandling kopplad till en anpassad komplett skola och en aktiv fritid, För den som går i tankarna att starta en hvb verksamhet så kan denne inriktning vara ett alternativ för indikationerna är starka på att det finns ett stort behov.

 

Kost kan hjälpa barn med ADHD

Uteslutning av olika typer av mat kan ge symtomlindring vid ADHD. Det visar en studie gjord i Holland. Totalt deltog 100 barn i studien och de lottades i två grupper. I den ena gruppen uteslöts så många komponenter som möjligt i maten. Det kunde innebära att barnen bara åt ris, kött, grönsaker, päron och vatten kompletterat med potatis och vete. Den andra gruppen rekommenderades att äta normal hälsosam kost.

Efter fem veckor hade symtomen på ADHD minskat mer i gruppen som fått kostrestriktion än i kontrollgruppen. Skillnaden var i snitt 23,7 poäng enligt symtomskalan ARS, där högsta nivån är 57. Matåtgärderna hade också en effekt på trotssyndrom bland barn som hade sådan problematik. Det var 32 av 50 barn som svarade på kostrestriktionen. Då de började äta normal kost igen försämrades deras symtom.
Källa: Dagens Medicin.

Barnombudsmannen: Ge placerade barn framtidstro!